Het coronavaccin & uw bedrijf

De vaccinatie tegen het coronavirus is essentieel voor de gezondheid van uw personeel én om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Bij deze vaccinatie speelt ook u als werkgever een belangrijke rol. In 10 vragen en antwoorden brengen we u meer duidelijkheid over wat u als werkgever kan en niet kan doen. 

  • Moet u als werkgever het vaccin tegen het coronavirus aanbieden? 

Nee. Momenteel hangt de vaccinatie volledig af van de overheid. U kan uw werknemers enkel bewust maken van het belang van de vaccinatie. Het is mogelijk dat het aanbieden van een coronavaccin in de toekomst een mogelijkheid wordt, net zoals dit momenteel al het geval is voor de griepprik.  Kortom, u moet dus geen vaccin aanbieden. 

  • Heeft uw werknemer recht op betaald vaccinatieverlof? 

Het wetsontwerp, dat werknemers recht geeft op vaccinatieverlof in geval van het Covid-19 vaccin, werd goedgekeurd door de ministerraad. Aangezien het nog niet werd goedgekeurd door het parlement is dit momenteel echter nog niet in voege. Indien dit wordt goedgekeurd zou elke werknemer in loondienst recht hebben op klein verlet, met behoud van loon, gedurende de tijd die hij/zij nodig heeft voor de vaccinatie. Dit zou een tijdelijke maatregel worden, die zoals aangekondigd enkel geldig zou zijn tot 31 december 2021. De werknemer dient zijn werkgever, op tijd, op de hoogte te brengen en dient zijn uitnodiging tot vaccinatie voor te leggen. Op dit moment is er dus (nog) geen recht op loon maar dat zal waarschijnlijk één van de dagen veranderen. 

  • Kan u uw werknemer(s) verplichten om zich te laten vaccineren? 

Nee. Er is geen wettelijke basis waarop u als werkgever beroep kan doen om uw werknemers te verplichten om zich te laten vaccineren. U kan echter wel een actieve rol op u nemen in het informeren van uw werknemers.  
 

  • Hoe kan u als bedrijf bijdragen aan het vaccinatie proces? 

Het is uiteraard in uw belang, als werkgever, dat uw personeel zich laat vaccineren. U kan, en moet, hier geen actieve rol in spelen maar kan wel een aantal acties ondernemen om uw personeel te informeren en te motiveren. Denk hierbij aan de organisatie van (online) informatiesessies of het ter beschikking stellen van een arts/vertrouwenspersoon die een antwoord kan geven op vragen van uw werknemers. Deze aanpak kan het onderdeel zijn van preventieacties die u misschien reeds organiseert op de werkvloer. 

  • Kan u een niet-gevaccineerde werknemer de toegang tot de werkplek weigeren? 

Nee. Het is begrijpelijk dat u bezorgd bent om uw werknemers. Een vaccinatie tegen het coronavirus is echter niet verplicht, daarom kan u werknemers of bezoekers die niet gevaccineerd zijn, de toegang tot de werkplek niet ontzeggen. Uiteraard dienen de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gerespecteerd te worden. 

  • Kan u aan uw werknemers een vaccinatiebewijs vragen? 

Nee. De vaccinatiestatus van een werknemer is een gezondheidsgegeven. U kan als werkgever, volgens de wetgeving, geen gezondheidsgegevens verwerken afgezien van mogelijk uitzonderingen die de wet voorziet of in het geval dat de werknemer zijn vrije en expliciete toestemming hiervoor geeft. Bovendien is het verboden om een lijst bij te houden met gevaccineerde en niet-gevaccineerde werknemers. 

  • Kan u op basis van de weigering van een vaccin, een werknemer ontslaan? 

Nee. U mag en kan een werknemer die zich niet wil laten vaccineren, niet bestraffen of ontslaan. Indien u, een werknemer, om bepaalde redenen toch wil ontslaan, dient u over een solide ontslagdossier te beschikken dat aantoont dat het weigeren van een vaccin zeker geen rol speelt. Sinds begin 2015 is de motiveringsplicht van een werkgever bij ontslag strenger geworden.  

  • Kan u een individuele bonus voorzien om uw werknemers te motiveren om zich te laten vaccineren? 

Nee. Dergelijke initiatieven stuiten op de bescherming van de privacy en zijn niet toegelaten. Het is verboden om als werkgever gezondheid gerelateerde gegevens te verzamelen. 
 

  • Kan u een collectieve bonus voorzien wanneer bijvoorbeeld 80% van uw medewerkers zich inentten tegen het coronavirus? 

Om tot dergelijke cijfers te komen, dient u gezondheidsgegevens te verzamelen. Dit is wettelijk niet toegelaten en druist in tegen de bescherming van de privacy. Bovendien dragen dergelijke bonussen niet bij aan de collectieve resultaten van de onderneming. De vaccinatiegraad van uw werknemers heeft bijvoorbeeld geen rechtstreekse invloed op de tevredenheid van uw klanten of de stijging van uw omzetcijfer. Het is evenwel mogelijk om, indien uw bedrijf beschikt over een preventieplan, een bonus toe te kennen wanneer het aantal afwezigheidsdagen wegens arbeidsongevallen of ziekte daalt. Onder zeer strikte voorwaarden, met respect voor de desbetreffende wetgeving, kan u indirect toch voorzien in een bonus. 

  •  Kan u een onderscheid maken tussen uw werknemers op basis van vaccinatie? 

Nee. Een werknemer die weigert zich te laten vaccineren, kan op geen enkele manier worden benadeeld ten opzichte van een andere werknemer. U kan hem bijvoorbeeld niet sanctioneren of ontslaan louter omdat hij/zij weigert te worden ingeënt. Daar u in theorie niet kan (mag) weten wie wel en wie niet gevaccineerd is, mag u geen onderscheid maken. 

 
De aankomende vaccinatieperiode wordt er één van groot belang. We vinden het dan ook belangrijk u hierover grondig in te lichten. Heeft u verdere vragen, aarzel niet om contact op te nemen. Dit kan via de gekende Frixis-kanalen: 02 215 18 34 of info@frixis.be of u kan hierover even goed contact opnemen met uw sociaal secretariaat of uw externe preventiedienst. 


Bronnen:
Group S
F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!