Wetgeving op koelinstallaties Vlaanderen: wijzigingen rond de retributie en relatief lekverlies vanaf 1/10/2019 in Vlaanderen

Wetgeving op koelinstallaties Vlaanderen: wijzigingen rond de retributie en relatief lekverlies vanaf 1/10/2019 in Vlaanderen

Vanaf 1/10/2019 zijn enkele aanpassingen van de VLAREL-wetgeving van toepassing.

Zo wordt de regeling betreffende het betalen van de Vlaamse erkenningsretributie vanaf dan een jaarlijkse verplichting i.p.v. een vijf-jaarlijkse.

Daarnaast moeten alle meldingen die men aan de eindklant heeft verstuurd in verband met de overschrijding van het relatief lekverlies op koelinstallaties 5 jaar bijgehouden worden t.b.v. de milieu-inspectie.

Wat is er van toepassing vanaf 1/10/2019:

1. De betaling van de retributie in Vlaanderen (voor het bekomen en behouden van een persoonsgebonden en/of bedrijfsgebonden koeltechnische erkenning).

 • Vanaf 2020 betalen een erkend koeltechnicus en het koeltechnisch bedrijf de toezichtsretributie niet langer vijfjaarlijks maar jaarlijks. Het jaarlijks te betalen bedrag bedraagt een vijfde van het vijfjaarlijks verschuldigde bedrag. De inning van de retributie gebeurt door de overheid: het Departement Omgeving bezorgt elk jaar een brief met overschrijvingsformulier, betalingsmededeling en het te betalen bedrag. 

 • De erkende koeltechnicus en het erkende koeltechnische bedrijf moeten de jaarlijkse toezichtsretributie ten laatste op 31 mei van het lopende jaar betalen. Betalen ze niet op tijd, dan wordt de erkenning automatisch geschorst. De schorsing van de erkenning duurt tot de dag waarop de retributie betaald wordt. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet betaald werd, vervalt de erkenning automatisch.
   
 • Als de erkende koeltechnicus en het erkende koeltechnische bedrijf in de afgelopen 4 jaren nog een toezichtsretributie betaald hebben, moeten ze, afhankelijk van het jaar waarin ze hebben betaald, de eerstvolgende jaren geen retributie betalen. Ze zullen in het jaar dat ze de eerste keer opnieuw moeten betalen een brief met overschrijvingsformulier ontvangen. Vanaf dan zal de betaling jaarlijks moeten gebeuren. 
   
 • Vanaf 2020 moeten een koeltechnicus en koeltechnisch bedrijf geen retributie meer betalen voor het bekomen van de erkenning. Zij zullen starten met het betalen van de jaarlijkse retributie vanaf het jaar nadat de erkenning verkregen is.

 • Koeltechnische bedrijven die erkend zijn, moeten volgens de huidige wetgeving “VLAREL” de vijfjaarlijkse toezichtsretributie tegen 31 december 2019 betalen. De betaling van deze retributie wordt geschrapt uit de wetgeving waardoor zij in 2019 deze retributie NIET moeten betalen.
   
 • In 2019 blijft alles nog bij het oude voor enkele zaken:
  • Een koeltechnicus betaalt in 2019 nog steeds de vijfjaarlijkse retributie om zijn erkenning te bekomen én bij deelname aan het actualisatie-examen om zijn erkenning te behouden. De inning gebeurt nog door de opleidingscentra. 

  • Een koeltechnicus die of koeltechnisch bedrijf dat op basis van een Europees F-gassen certificaat (dus, indien reeds een erkenning voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest in bezit) een Vlaamse erkenning wenst te bekomen, betaalt in 2019 aan de overheid nog steeds de vijfjaarlijkse retributie.

  • Een koeltechnisch bedrijf dat via een erkende keuringsinstelling(bijvoorbeeld via Groep Veritas) het Vlaamse erkenningsbewijs verkrijgt, moet in 2019 geen retributiebetalen.

Waar vindt u het één en ander terug over de retributie en koeltechnische erkenning in Vlaanderen:

 • Retributietarieven: klik hier
 • Info en procedures om een Vlaamse erkenning te bekomen op basis van de “wederzijdse erkenning”: klik hier
 • Startpagina over erkenningen (webpagina Vlaamse overheid, dienst omgeving en erkenningen): klik hier
 • de officiële berichtgeving over bovenstaande punten: klik hier
 • De VLAREM-trein 2017 (goedgekeurd op 3/05/2019): klik hier

2. Vanaf 1/10/2019: nieuwe eisen in verband met bijvullingen en het opvolgen van het relatief lekverlies bij koelinstallaties werkend met F-gassen

 • Een erkend koeltechnisch bedrijf moet volgens de huidige wetgeving na iedere bijvulling aan een koelinstallatie (werkend met F-gassen) nagaan of het maximaal relatief lekverlies van 5% per kalenderjaar niet overschreden wordt. 
  • Alle maatregelen die overeenkomstig de beste beschikbare technieken haalbaar zijn, worden genomen om het relatief lekverlies zoveel mogelijk en in elk geval tot maximaal 5% per kalenderjaar te beperken. Het relatief lekverlies wordt na elke bijvulling van een koelinstallatie berekend en genoteerd in het installatiegebonden logboek.

  • Bij vaststelling van lekkage worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de veertien dagen na de vaststelling de nodige maatregelen genomen die overeenkomstig de beste beschikbare technieken haalbaar zijn, om het lek op te sporen en te dichten. Nieuw koelmiddel mag pas bijgevuld worden nadat het defect verholpen is en een bevoegde koeltechnicus een controle op lekdichtheid heeft uitgevoerd. Een nieuwe controle op lekdichtheid wordt uitgevoerd binnen een maand na de herstelling maar niet op de dag van de herstelling zelf.

  • Als het relatief lekverlies gedurende twee opeenvolgende kalenderjaren telkens meer dan 10% bedraagt, wordt de installatie binnen de twaalf maanden na de vaststelling buiten bedrijf gesteld en wordt dat binnen de veertien dagen na de vaststelling schriftelijk per brief of per e-mail gemeld aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving. Op basis van een gemotiveerde aanvraag kan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, een afwijking op de buitenbedrijfstelling van de koelinstallatie goedkeuren.

Belangrijk!!

Vanaf 1 oktober 2019 moet een erkend koeltechnisch bedrijf deze schriftelijke meldingen ten minste 5 jaar bijhouden!

Bronnen en modeldocumenten in verband met het relatief lekverlies + de plichten van de eindgebruiker:

 • Modeldocument “melding aan de eindgebruiker: Frixis heeft een modeldocument opgesteld die u als installatiebedrijf kan gebruiken om een juist geformuleerde melding te doen aan de eindgebruiker. 
 • Flyer t.b.v. de eindgebruiker: klik hier
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!