Algemene voorwaarden


  1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, impliceert elke bestelling van één of meerdere producten en/of diensten "Frixis" de volledige goedkeuring door de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever.

  2. Elke bestelbon dient door de klant ondertekend en eventueel door de lasthebber mede ondertekend te worden.  De overeenkomsten worden afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat Frixis in de periode van acht werkdagen volgende op de indiening van de bestelbon de bestelling niet weigert.

  3. Worden bijgevolg nietig en niet bestaand verondersteld de clausules of voorwaarden vermeld op de correspondentie uitgewisseld met de opdrachtgevers, in de mate deze strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst op de bestelbon.
  4. Indien het gefactureerde bedrag de ledenbijdrage betreft, dan spruit deze voort uit de initiële verbintenis die het bedrijf of de persoon is aangegaan bij aanvang van het lidmaatschap bij Frixis. Ten gevolge van deze verbintenis zijn de voorwaarden, opgenomen in de statuten, van toepassing. De statuten zijn steeds te raadplegen via de homepagina van www.frixis.be en/of via het Belgisch Staatsblad.

  5. Elke publicatie verschijnt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  De opdrachtgever waarborgt Frixis bijgevolg voor de schadelijke gevolgen voor deze laatste, en die zouden voortspruiten uit voornoemde inlassing.

  6. Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn onze facturen betaalbaar ten laatste 30 dagen na hun verzenddatum.  Het bedrag van de factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege vermeerderd en zonder ingebrekestelling, met 10 % als conventioneel strafbeding met een minimum van € 50.  In geval van niet-betaling van de facturen, zal een interest van 10 % per jaar verschuldigd zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.  Ingeval van niet-betaling na 90 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, zal een gerechtelijke vervolging ingesteld worden.  Uitzonderlijke overeenkomsten inzake betalingen moeten, om geldig te zijn, goedgekeurd worden door de verantwoordelijke uitgever.

  7. Elke klacht of protest dient binnen een termijn van acht dagen vanaf de ontvangst van de factuur verstuurd te worden, per aangetekend schrijven, aan Frixis.  Het niet eerbiedigen van deze termijn brengt de onontvankelijkheid van de klacht met zich mee.  Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

  8. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwensstraat 20 te 8000 Brugge. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

  9. Via info@Frixis.be of een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.frixis.be of kan u via brief bij ons opvragen.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!