Veelgestelde vragen (FAQ)

Algemeen

Erkenning & Certificering

Bestaat er een onderlinge erkenning van de koeltechnische certificaten ?

 © Dirk Van De Wynckel

Indien u het certificaat van de koeltechnicus of gecertificeerd bedrijf verkregen hebt in een andere regio of in een andere lidstaat van de EU, dan wordt dit certificaat gelijkwaardig gesteld mits de voorwaarden van Europese verordening 2015/2067 werden nageleefd.

Werd het certificaat in een andere taal dan het Nederlands, Frans (of Engels) uitgereikt, dan moet het certificaat vertaald worden.
Wallonië en BHG vragen een bijkomende aangifte. meer info vindt u hier


Hoelang blijft mijn certificaat geldig?

 • Certificering techniekers
  • Sedert 5 september 2016 is dit certificaat voor onbepaalde tijd geldig indien de technieker slaagt voor een 5-jaarlijkse actualisatieexamen.
 • Certificering bedrijven
  • Sedert 5 september 2016 is dit certificaat voor onbepaalde tijd geldig indien er blijvend aan de voorwaarden voldaan. Deze voorwaarden staan beschreven in de Europese en regionale decreten. Zie hiervoor de adviesrubriek "Wetgeving certificering": klik hier

 © Dirk Van De Wynckel


Moeten al mijn techniekers gecertificeerd zijn ?

Alle technici die het bedrijf inzet om koeltechnische handelingen uit te voeren met gefluoreerd koelmiddel (F-gas) moeten gecertificeerd zijn.
Het bedrijf moet een voldoende groot aantal gecertificeerde technici tewerkstellen om het verwachte werkvolume te kunnen uitvoeren.

 © Dirk Van De WynckelHoe lang blijft mijn koeltechnische erkenning geldig?

Eens een erkenning bekomen als technieker of als bedrijf, blijft dit voor altijd geldig, zolang de technieker en uw bedrijf de voorwaarden blijft vervullen. Zo moeten techniekers om de 5 jaar een actualisatiecursus volgen om zo hun kennis bij te schaven. 

In Vlaanderen moet er ook om de 5 jaar een retributie worden betaald, om zo de erkenning voor de technici en het bedrijf te behouden. In Wallonië en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel is deze retributieregeling niet van toepassing.

 © Dirk Van De Wynckel


Mijn werknemers zijn koeltechnisch erkend. Moet ik mijn bedrijf dan ook laten erkennen?

Inderdaad, uw bedrijf moet erkend zijn in de regio’s waar u de werken uitvoert. Indien u gecertificeerde werken uitvoert in Vlaanderen, Wallonië en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, dan moet u uw bedrijf in deze regio’s laten erkennen. Meer info vindt u in een uitgebreid artikel via volgende link: klik hier

 © Dirk Van De Wynckel


Mijn werknemer heeft zijn koeltechnische certificeringsopleiding bekomen op mijn kosten. Nu neemt hij zelf ontslag. Kan ik de gedane kosten van hem terugvorderen?

U kan dit niet terugvorderen.
U wil zich waarschijnlijk beroepen op het zogenaamde scholingsbeding. Dit is echter enkel van toepassing onder bepaalde voorwaarden. Indien de opleiding, waarvoor u de kosten hebt gedragen, door een wetgeving of reglementering (bijvoorbeeld VCA, koeltechnische certificering, enz…) werd opgelegd of vereist was, dan kan u zich niet beroepen op het scholingsbeding. U kan dus deze gedane investering niet terugeisen van uw ontslagnemende werknemer.

 © Dirk Van De Wynckel


Mijn bedrijf is gecertificeerd in Brussel, is deze certificering geldig in gans België?

Dit antwoord bestaat uit 2 delen. Enerzijds is de Europese uitvoeringsverordening van toepassing op alle Europese lidstaten. Anderzijds kunnen bepaalde landen of gewesten, extra maatregelen nemen. In Vlaanderen moeten koeltechnische bedrijven zich eerst nog melden aan de Vlaamse administratie én moet er een jaarlijkse retributie betaald worden voordat het bedrijf in dat Gewest aan de slag kan gaan. 
 

Kortom, uw certificering is dus geldig in alle Europese lidstaten maar om koeltechnisch werken te mogen uitvoeren in Vlaanderen, dient u voor uw bedrijf bijkomende zaken in orde te maken. 


Ik ben omgeschakeld van éénmanszaak naar vennootschap. Hoe zit het met mijn certificering?

Indien uw bedrijf omschakelt van een eenmanszaak naar een vennootschap, dan moet dit bij de overheid gemeld worden. Opgelet, u dient dit te melden aan elke gewest waarin u gecertificeerd bent. Als het louter om een verandering van juridisch statuut gaat en er geen andere wijzigingen zijn, dan wordt de erkenning overgezet. 
 

Vlaams Gewest 

In het Vlaamse Gewest kan u de wijzigingen doorgeven via het digitaal erkenningenloket of via mail naar erkenningen.omgeving@vlaanderen.be

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

U dient uw oude gegevens én nieuwe gegevens (naam, adres, vennootschapsvorm en btw-nummer) door te geven aan de Brusselse administratie. Dit kan door een e-mail te sturen naar permit_agr@leefmilieu.brussels.

 

Waals Gewest 

U dient dit door te geven via het algemene standaarddocument dat u kan downloaden op de website van het Waals Gewest.


Koudemiddelen

Moet ik als koeltechnisch bedrijf mijn klantenbestand en mijn koudemiddelenboekhouding verplicht in een digitale versie bijhouden?

De Europese en regionale wetgevingen schrijven voor dat u de koudemiddelenboekhouding m.b.t. F-gassen 5 jaar dient bij te houden en op verzoek moet kunnen voorleggen aan de bevoegde controlerende instanties. Er zijn gevallen bekend waarbij dit door de overheden in digitale vorm gevraagd wordt. Dit is (tot op heden) echter niet afdwingbaar. Uiteraard staat de Frixis achter de technologische vooruitgang en promoten wij het gebruik van digitale middelen, die heel wat voordelen bieden. Toch is dit niet verplichtend.

 © Dirk Van De Wynckel


De aankoopprijzen voor F-gassen zijn op korte tijd enorm gestegen. Hoe komt dit?

Het terugdringen van de F-gassen in het algemeen, geeft aanleiding tot enorme prijsstijgingen.  Deze prijsstijgingen zijn te wijten aan quota, waaraan producenten en invoerders zich tegenwoordig moeten houden.

Frixis kan en mag geen advies geven over verkoopprijzen, gezien een  beroepsorganisatie commerciële inmenging strikt moet mijden.

Frixis staat echter wel achter het feit dat de gefluoreerde broeikasgassen met hoge GWP vermeden tot verbannen dienen te worden in de toekomst.  Vele F-gassen zijn veruit de slechtste leerlingen van de klas en worden vanuit zowel Europese, Belgische en regionale wetgeving sterk afgeraden.  Samen dienen we in te staan voor de toekomst van ons milieu, onze kinderen en de sector.

Vanuit Frixis kunnen we u sterk aanraden om uw klanten goed in te lichten over de veranderende wetgeving, milieu aspecten en prijzen, die inherent zijn aan de toekomst en de Europese visie.
Er bestaan immers al heel wat koudemiddelen met lagere tot zeer lage GWP-waarde die zo wat elke toepassing kunnen invullen.

 © Dirk Van De Wynckel


Mag ik onbeperkt koudemiddel transporteren als installatiebedrijf?

Veel hangt af van de hoeveelheden en de soorten koelmiddelen die u tranporteert. Als installatiebedrijf gaat de wetgever er van uit dat u geen transportbedrijf bent, maar een gebruiker. In die mate kan u daarom koudemiddel transporten, op voorwaarde dat u voldoet aan de 1000-puntenregel. Meer info vindt u via volgende link: klik hier


Mag afgetapt koudemiddel van het type HFK op een andere locatie worden hergebruikt?

In eerste instantie mochten afgetapte F-gassen in meerdere gevallen niet hergebruikt worden op andere koeltoepassingen. De regionale overheden zijn hierop teruggekomen, onder andere op vraag van Frixis. Na het goedbevinden (door recyclage of regeneratie) mogen de teruggewonnen F-gassen hergebruikt worden op andere koeltoepassingen. Lees meer

 © Dirk Van De Wynckel


Wetgeving

Bij het overschrijden van de maximum toegestane lekverliezen of bij het vaststellen van 100% lekverlies, deel ik aan mijn klant mee welke acties er dienen ondernomen te worden. Moet ik dit dan ook nog eens melden aan de overheid?

Neen, dit is niet verplicht.
Het koeltechnisch bedrijf moet de eigenaar/exploitant schriftelijk op de hoogte stellen van de vaststellingen en formuleert een voorstel van te nemen maatregelen. Het koeltechnisch bedrijf noteert deze vaststellingen en te nemen maatregelen in het installatiegebonden logboek.

Wat moet de eigenaar/exploitant doen?
vb 1.: in Vlaanderen en Brussel, het relatief lekverlies is meer dan 10% gedurende 2 opeenvolgende kalenderjaren:
==> Vlaanderen: de exploitant laat de installatie binnen de 12 maanden buiten dienst stellen en brengt en brengt binnen de 14 dagen na vaststelling, de bevoegde overheidsinstanties op de hoogte; 
==> Hoofdstedelijk Gewest Brussel: de exploitant laat binnen de 12 maanden de installatie ontmantelen.
Op deze maatregelen kunnen uitzonderingen aangevraagd worden.

vb 2.:  In Vlaanderen, de installatie met een F-gasseninhoud > 30 kg vertoont een relatief lekverlies van 100%:
==> idem als het eerste voorbeeld.


Door wie en hoeveel keer per jaar dient een lekdetectie te gebeuren?

Een lekdetectietest dient steeds door een gecertificeerde koeltechnieker te gebeuren. De frequentie van dergelijke tests is afhankelijk van de hoeveelheid en het type koelmiddel én de aan- of afwezigheid van een goedgekeurd, permanent lekdetectiesysteem. 

U dient namelijk het CO2-equivalent van de koelmiddelvulling in het toestel te kennen. Dit kan u eenvoudig zelf berekenen via de rekentool voor het omzetten van kg in CO2-equivalenten, die u kan terugvinden in de Frixis-ledenzone, of via onderstaande methode.

Berekeningsmethode: Wanneer we de hoeveelheid koelmiddel vermenigvuldigen met de GWP-waarde van het koelmiddel, bekomen we het CO2-equivalent. Met die waarde kunnen we in onderstaande tabel de frequentie nagaan. 

Frequentie lekcontroles  

 • ≥ 5 ton CO2-equivalent en <50 ton CO2-equivalent   
  • elke 12 maanden  
  • of om de 24 maanden met een goedgekeurd permanent lekdetectiesysteem en onderhouden/gecontroleerd volgens voorschriften 
 •  ≥ 50 ton CO2-equivalent en <500 ton CO2-equivalent  
  • elke 6 maanden   
  • of om de 12 maanden met een goedgekeurd permanent lekdetectiesysteem en onderhouden/gecontroleerd volgens voorschriften 
 • ≥ 500 ton CO2-equivalent  
  • elke 3 maanden   
  • of om de 6 maanden met een goedgekeurd permanent lekdetectiesysteem en onderhouden/gecontroleerd volgens voorschriften 

! Apparaten die meer dan 500 ton CO2-equivalent bevatten én na 01/01/2017 geïnstalleerd werden moeten verplicht voorzien zijn van een goedgekeurd permanent lekdetectiesysteem. 
 

Voorbeeld 1: 

Een installatie gevuld met 40 kg R-410A zonder lekdetectiesysteem
R-410A is een F-gas met een GWP-waarde van 2.088. 

40 x 2.088 = 83.520 --> ≥ 50 ton CO2-equivalent en <500 ton CO2-equivalent 
Voor de installatie in Voorbeeld 1 dient men dus om de 6 maanden een lekcontrole uit te voeren. 
 

Voorbeeld 2:  

Een installatie gevuld met 2kg R-32 zonder lekdetectiesysteem
R-32 is een HFC met een GWP-waarde van 675. 

2 x 675 = 1.350 --> deze hoeveelheid is niet opgenomen in bovenstaande tabel. 
Er moeten dus geen lekcontroles worden uitgevoerd, enkel indien men vermoedt dat er een lek is ontstaan. 


Om de hoeveel tijd moet ik mijn materialen laten ijken?

Het koeltechnisch bedrijf en de koeltechnieker hebben een waaier aan gereedschap: Manifold, vacuümpomp, multimeter, weegschaal, … Het is ook wettelijk verplicht om als bedrijf bepaalde materialen te hebben en een goed onderhoud is van groot belang. De frequentie hiervan is niet bepaald door de wetgeving. Wel stelt de regelgeving in het VLAREL dat meetapparatuur “regelmatig moet gekalibreerd worden”. 

Hier wordt in de eerste plaats verwezen naar wat de fabrikant in zijn gebruiksinstructies heeft geschreven. Is er die er niet, of is dit niet duidelijk, dan moet er een interne procedure komen.

In de Frixis-ledenzone kan u infofiche 6 (Omschrijving van het in goede staat verkerend materiaal/ gekalibreerde meetapparatuur) downloaden, waarop u alle informatie kan terugvinden.


Is het wettelijk verplicht om voor mijn werknemers, koeltechniekers een periodiek medisch onderzoek te voorzien?

Het is wettelijk verplicht om jaarlijks een medisch onderzoek te voorzien voor uw werknemers, koeltechniekers. Medische onderzoeken zijn belangrijk omdat mogelijke gezondheidsrisico’s op deze manier tijdig aan het licht komen. Goed dus voor uw organisatie én uw werknemers. 

Er zijn verschillende soorten medische onderzoeken en welk uw medewerkers precies nodig hebben hangt af oa. hun functie en het type arbeid die ze verrichten. Zo hebben werknemers in een veiligheidsfunctie, die bijvoorbeeld machines bedienen, of werknemers met een verhoogde waakzaamheid, die bijvoorbeeld toezicht houden op installaties, periodiek meer medische onderzoeken nodig dan gemiddeld. Uw externe preventiedienst, waar u als werkgever bij aangesloten bent, kan u hierin adviseren en dit voor u organiseren. 


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!