Statuten

Versie 18 november 2021

Ondernemingsnr : 0410.813.905, RPR Gent, afdeling Dendermonde. 
 
Benaming 
(voluit) : Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling - Union Royale Belge du Froid et du Conditionnement de l'Air (afgekort) : Frixis 

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Industrielaan 4, 9320 Erembodegem, België 


ARTIKEL 1 – BENAMING EN OPRICHTING

De Vereniging Zonder Winstoogmerk heeft de benaming van « Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en
Luchtbehandeling », in het Nederlands en « Union Royale Belge du Froid et du Conditionnement de l’Air », in
het Frans.
De verkorte benaming is: Frixis

De vereniging werd opgericht op 17 februari 1948 door de personen vermeld in akte 444, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 28 februari 1948.


ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vereniging is gevestigd te Industrielaan 4, 9320 Erembodegem, in het Vlaams gewest in de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten. 
 
Het emailadres van de vzw is info@frixis.be 
De website van de vzw is www.frixis.be. 
 
De wijzigingen van het emailadres en van de website kunnen door het bestuursorgaan in de statuten worden aangepast. 


ARTIKEL 3 - DOEL

De vereniging heeft uitsluitend als belangeloze doelstelling: de studie, de bescherming (in feite als in rechte) en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden. De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.   

In overleg met de tegenpartij gaat de vereniging de verbintenis aan om de middelen te zoeken om hetzij bij verzoening, hetzij bij arbitrage, ieder geschil over de werkvoorwaarden dat de vereniging aangaat te beslechten.  

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: 

 
De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: 

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief. 
 
De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp. 
 
De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92. 
 
De vereniging mag alle handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel. Zij mag haar hulp verlenen en zich interesseren aan elke activiteit met gelijkaardig of aanverwant doel. 


ARTIKEL 4 – DUUR

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.


ARTIKEL 5 - LEDEN

De vereniging telt twee soorten leden, zijnde de effectieve leden en de niet-effectieve leden. 
 
De effectieve leden genieten van het stemrecht op de algemene vergadering en kunnen lid zijn van het bestuursorgaan.
De niet-effectieve leden zijn aangesloten bij de vereniging zonder stemrecht op de algemene vergadering. De interne werkingsregels van de niet-effectieve leden worden vermeld in het intern reglement. 

Eindgebruikers/exploitanten kunnen enkel niet-effectief lid zijn en hebben geen stemrecht. 
 
Het ledenaantal is onbeperkt, met een opgelegd minimum van 10 leden. De ledenaantallen en vertegenwoordigingen worden jaarlijks geëvalueerd door het bestuursorgaan en het directiecomité. 
 
Door hun vrij lidmaatschap in de vereniging, verbinden de leden zich uitdrukkelijk tot de naleving van de statuten, het intern reglement en alle regelmatig genomen voorschriften en beslissingen. Tevens verbinden de effectieve en niet-effectieve leden zich ertoe, in hun onderlinge betrekkingen en in hun beroepsmatige activiteiten, de bestaande gewoonten en gebruiken van de sector te eerbiedigen. 
 
De leden van het directiecomité zijn van rechstwege effectief lid. 

§ 1 - Toelating 

Om als effectief lid, of als niet-effectief lid opgenomen te worden, als natuurlijke of rechtspersoon, dient men: 

Indien leden koeltechnische handelingen uitvoeren met F-gassen, moeten zij als bedrijf koeltechnisch gecertificeerd zijn, of moeten ze de intentie hebben om binnen de zes maanden na aansluiting een certificering te bekomen op bedrijfsniveau. Indien zij binnen de zes maanden na aansluiting hiermee niet in orde zijn, verliezen zij automatisch het lidmaatschap. De te betalen bijdrage, na registratie als lid, blijft echter in alle omstandigheden afdwingbaar.  

Van de categorie A, conform de indeling in artikel 11 van de statuten, moeten minstens 3 leden zetelen in de Algemene vergadering. Van de categorieën B en C, conform de indeling in artikel 11 van de statuten, moet minstens één lid zetelen in de Algemene vergadering. FRIXIS beslist in welke afdeling en desgevallend onderafdeling een lid wordt ingeschreven. 
 
De verzoeken als lid, of als niet-effectief lid, tot opneming, worden schriftelijk gericht tot de vereniging, op haar maatschappelijke zetel. Het bestuursorgaan neemt binnen de zes maanden na de ontvangst een soevereine beslissing, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen tegenover de kandidaat. 

§ 2 – Ontslag 

De hoedanigheid van lidmaatschap vervalt bij overlijden, of, in hoofde van een rechtspersoon, door het verlies van het wettelijk bestaan, het ontslag of de uitsluiting. De hoedanigheid van lid vervalt eveneens bij het verlies van de toetredingsvoorwaarden. 
 
Elk lid geniet de vrijheid zich uit de vereniging terug te trekken. Het ontslag dient gericht te worden tot deze laatste, op haar maatschappelijke zetel ter attentie van het bestuursorgaan, per aangetekende brief. Indien het lid zijn lidmaatschap wil stopzetten, dan moet het lid dit 3 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar via aangetekend schrijven laten weten aan de maatschappelijke zetel van FRIXIS ter attentie van het bestuursorgaan. Indien het ontslag gegeven wordt door het lid, dan gaat dit ontslag pas in op 1 januari, volgend op het gegeven ontslag. De volledige bijdrage blijft verschuldigd voor de gefactureerde periode. 

§ 3 – Uitsluiting 

De Algemene Vergadering mag, bij geheime stemming, elk lid uitsluiten dat zich schuldig maakt aan een zware tekortkoming wat zijn verplichtingen als lid betreft, of die de wet van eer en eerlijkheid niet nakomt, dat geschorst is, in staat van kennelijk onvermogen verkeert, failliet verklaard werd of dat een gerechtelijk akkoord aanvraagt. 
 
In die gevallen oordeelt de Algemene Vergadering soeverein en zonder tegenspraak. 
 
De vereniging, haar leden, haar mandatarissen en haar aangestelden, lopen geen enkele verantwoordelijkheid op, uit hoofde van de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit een uitsluiting in overeenstemming met de statuten.  

§ 4 - Steunende leden – ereleden 

Het directiecomité mag steunende leden aanvaarden die geen stemrecht hebben in de verschillende vergaderingen, alsook ereleden. Het stelt er de toelatingsvoorwaarden van vast. Deze behoren eveneens tot de niet effectieve leden.  

§ 5. - Ledenregister 

Het ledenregister wordt door het bestuursorgaan neergelegd en bijgehouden op de maatschappelijke zetel, waar deze ter inzage ligt van elk lid. 

 

ARTIKEL 6 - BIJDRAGE

De effectieve en niet-effectieve leden gaan de verbintenis aan om de door de Algemene Vergadering vastgestelde jaarlijkse ledenbijdrage binnen de gestelde termijn te betalen. Een effectief of niet-effectief lid, dat na twee rappels en een daaropvolgende aangetekende ingebrekestelling, binnen de op de ingebrekestelling vermelde termijn, niet heeft betaald, zal verder opgevolgd worden door de bemiddelingsdienst (incasso). Het volledige gefactureerde bedrag blijft echter afdwingbaar. 
 
Indien het ontslag gegeven wordt door het lid, dan gaat dit ontslag pas in op 1 januari volgend op het gegeven ontslag. De volledige bijdrage blijft verschuldigd voor de gefactureerde periode. 
 
De bijdrage mag niet meer bedragen dan 5000 Euro, excl. 21% btw. 


ARTIKEL 7 - ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. De directeur van Frixis vzw is eveneens aanwezig op de Algemene Vergadering. De mandatuur van een effectief lid is drie jaar. 
 
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door onderhavige statuten. 
 
Behoren namelijk tot haar bevoegdheden: 

De Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen, in de loop van de maand november.  

Op ieder ogenblik kan een Buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging bijeengeroepen worden door een beslissing van het bestuursorgaan of op vraag van minstens één vijfde van de leden. Dit voorstel van één vijfde van de leden moet schriftelijk gericht worden aan het bestuursorgaan. In dat geval moet de bijeenkomst samengeroepen worden binnen de 21 dagen en moet de bijeenkomst zelf uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping. Alle stemgerechtigde leden en de directeur worden hiervoor uitgenodigd. 
 
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan, bij gewone brief of per mail, ondertekend door de voorzitter of ondervoorzitter en in naam van het bestuursorgaan, die minstens vijftien dagen voor de vergadering aan ieder lid, iedere bestuurder en desgevallende de commissarissen wordt gestuurd. 
 
De dagorde wordt vermeld in het oproepingsbericht. De vergadering kan niet geldig beraadslagen over punten die niet op de dagorde vermeld zijn. Eén twintigste van de leden beschikken echter over het recht om de dagorde nog aan te vullen met punten door hen gewenst. Hun verzoek moet schriftelijk gericht worden tot het bestuursorgaan en uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij het bestuursorgaan worden binnengebracht. 
 
Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De gevolmachtigde moet een effectief lid zijn van de vereniging. Een lid kan een onbeperkt aantal andere leden vertegenwoordigen. 
 
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan en, bij afwezigheid, door een ondervoorzitter, aangeduid door de voorzitter en bij ontstentenis van een aanduiding, door een aanwezige bestuurder gekozen door de op algemene vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden. 
 
In de Algemene Vergadering hebben alle effectieve leden (in de overgrote meerderheid zijn dit de ondernemingen daar het zij zijn die het lidgeld betalen), in regel met hun bijdrage, een stemrecht. Elk lid heeft recht op één stem. 
Per effectief lid is er één stemgerechtigd lid en één plaatsvervanger. 
 
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepalingen in de wet of in onderhavige statuten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 
 
In afwijking hiervan heeft bij staking van stemmen de stem van de voorzitter, of van de bestuurder die hem vervangt, de doorslag. 
 
Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de Algemene Vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 
 
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 
 
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist. 
 
Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist. 
 
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en minstens één bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen. 
 
Alle leden, of derden die er een gerechtvaardigd belang bij hebben, hebben een inzagerecht. 


ARTIKEL 8 - BESTUURSORGAAN

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit tenminste vijf leden, benoemd door de Algemene vergadering, die hen steeds kan ontzetten. De mandatuur van de bestuursleden is drie jaar. 
 
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Een bestuurder moet effectief lid zijn van de vereniging. Het mandaat van bestuurder eindigt in geval van overlijden, ontslag en/of ontzetting, of door verlies van het lidmaatschap. 
 
Elke bestuurder, kan te allen tijde vrijwillig ontslag indienen door een schrijven te richten aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimumaantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om: 


In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de Algemene Vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.  

Het bestuursorgaan kiest in zijn midden, voor een termijn gelijklopend met het mandaat als bestuurder: 

De functie van voorzitter wordt herbenoemd, of herbenoemd, voor een periode van 3 jaar tijdens de Algemene Vergadering volgende op het jaar waarin de andere bestuursfuncties benoemd, of herbenoemd worden. Het mandaat loopt dus niet samen met het mandaat van de andere bestuurders.  

Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen steeds het lopen mandaat. Deze functies kunnen te allen tijde ingetrokken worden door het bestuursorgaan en vrijwillig opgegeven worden door hiertoe een schrijven te richten aan het bestuursorgaan. 

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, en bij afwezigheid, door een ondervoorzitter, aangeduid hiertoe door de voorzitter en bij ontstentenis van een aanduiding, door een aanwezige bestuurder, gekozen door de op het bestuursorgaan aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. 
 
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De voorzitter van het bestuursorgaan moet deze bijeenroepen, telkens als hij hierom gevraagd wordt door ten minste twee bestuurders. Het bestuursorgaan kan slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder op de bijeenkomsten van het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen. 
 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; in afwijking hiervan geeft bij staking van stemmen de stem van de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, de doorslag. De beslissingen worden bewaard in de vorm van processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter en bestuurders die erom verzoeken. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. 
 
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. 
 
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren. 
 
De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 
 
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen. 

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht voor het bestuur van de vereniging. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt geldig de vereniging, door het gezamenlijke optreden van de voorzitter, samen met ofwel de penningmeester, ofwel met één van de ondervoorzitters. 
 
Enkel de handelingen die krachtens de wet, of volgens onderhavige statuten tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, zijn uit de bevoegdheid van het bestuursorgaan gesloten. 
 
Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun functie. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van hun mandaat. 
 
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen over vraagstukken vermeld op de dagorde. 


ARTIKEL 9 - DIRECTIECOMITE

In de schoot van de vereniging kan er een directiecomité worden ingesteld die adviserend optreedt ten aanzien van het bestuursorgaan. 
 
De werking van dit directiecomité wordt verder geregeld in een intern reglement. 


ARTIKEL 10 – CONTROLEURS DER REKENINGEN

De controleurs der rekeningen worden verkozen door de algemene vergadering, die deze ten allen tijde kan  ontzetten. Zij beslist over hun aantal, dat minstens één moet zijn en legt de termijn van hun mandaat vast, die niet langer mag zijn dan drie jaar. 
 
De uittredende controleurs der rekeningen zijn herverkiesbaar. 

De opdracht van de controleurs der rekeningen bestaat in het houden van toezicht en het nagaan, zonder beperking, van alle verrichtingen van de vereniging. Ze mogen, enkel ter plaatse, inzage krijgen van de boeken, van de briefwisseling, van de processen-verbaal en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging. Zij onderzoeken de inventaris, de rekeningen, de begroting die door het bestuursorgaan werd opgesteld. Zij brengen verslag uit bij de Algemene vergadering over het resultaat van hun opdracht. 
 
De controleurs der rekeningen handelen collegiaal, doch elk afzonderlijk mag een gewenst onderzoek verrichten. 


ARTIKEL 11 - AFDELINGEN & ONDERAFDELINGEN

De leden zijn gegroepeerd in afdelingen: 

 A: Installateurs
Ondernemingen actief in de installatie, herstelling of onderhoud in één of meerdere onderdelen van de HVACR - sector  

B: Verdelers, Invoerders & Fabrikanten 
Verdelers, Invoerders & Fabrikanten van HVACR - componenten en -gassen.  

C: Speciale promoties 
Elke natuurlijke of morele persoon: 
die een contact heeft met de sectoraal gedefinieerde groepen, zoals studieburelen, professoren, onderwijs- en/of opleidingsinstellingen, gepensioneerde leden, experten, studenten,… (niet-limitatieve lijst) 
die producten, verwant aan de activiteiten van de leden, vertegenwoordigt. 

D: Eindgebruikers / exploitanten 
Ondernemingen die binnen hun onderneming een aanzienlijk deel aan HVACR - installaties exploiteren. Eindgebruikers / exploitanten kunnen enkel niet-effectief lid zijn en hebben geen stemrecht. Eindgebruikers / exploitanten ontvangen enkel informatie die betrekking heeft tot exploitatieverplichtingen, uitvoering, wetgeving en normen die hun specifiek toebehoort. 


ARTIKEL 12 - DIVERSEN

a) Maatschappelijk boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

b) Intern reglement

Verdere modaliteiten betreffende de interne werking, al dan niet naar verwezen in de statuten, worden uitgewerkt in een intern reglement, opgesteld door het bestuursorgaan. Het vult onderhavige statuten aan, en is bindend voor iedereen. 
 
De inhoud van het intern reglement, evenals de eventuele wijzigingen, worden meegedeeld aan alle leden. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging. 

 
c) Ontbinding - Vereffening 
 
Ingeval onderhavige vereniging vrijwillig wordt ontbonden, stelt de algemene vergadering die de ontbinding beslist, tegelijkertijd de vereffeningsvoorwaarden vast, ze wijst de vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden en hun bezoldiging. 
 
Indien, om een of andere reden, onafhankelijk van de wil der leden, onderhavige vereniging haar rechtspersoonlijkheid verliest, blijft ze onder haar leden verder bestaan als een feitelijke vereniging, met deze statuten. 

Onafgezien van de oorzaak der ontbinding wordt de bestemming van de netto activa bepaald door de Algemene Vergadering, waarbij na aanzuivering van het passief de activa overgemaakt wordt aan een vereniging met een doel, gelijkaardig aan dat van de ontbonden vereniging. 

 
d) Algemene bepalingen 
 
Iedere betwisting met betrekking tot de interpretatie van onderhavige statuten en van het huishoudelijke reglement, wordt soeverein beslist door het bestuursorgaan. 
 
Voor alle gevallen die in de onderhavige statuten niet werden voorzien, zijn de wettelijke beschikkingen betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk (VZW) toepasselijk. 

In overleg met de tegenpartij gaat de vereniging de verbintenis aan om de middelen te zoeken om hetzij bij verzoening, hetzij bij arbitrage, ieder geschil over de werkvoorwaarden dat de vereniging aangaat te beslechten. 

Aldus aangenomen op 18 november 2021, 
 
Te Aalst, 
 
Buckinx Jurgen 
Bestuurder 

Jean-Marc Gason 
Ondervoorzitter 

 


Klik hier voor een PDF-versie van deze statuten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!