Statuten

Ondernemingsnr : 0410.813.905

Benaming
(voluit) : Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling - Union Royale
Belge du Froid et du Conditionnement de l'Air

(afgekort) : Frixis

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Industrielaan 4, 9320 Erembodegem, België


ARTIKEL 1. – BENAMING EN OPRICHTING.

De Vereniging Zonder Winstoogmerk heeft de benaming van « Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en
Luchtbehandeling », in het Nederlands en « Union Royale Belge du Froid et du Conditionnement de l’Air », in
het Frans.
De verkorte benaming is: Frixis

De vereniging werd opgericht op 17 februari 1948 door de personen vermeld in akte 444, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 28 februari 1948.

ARTIKEL 2. - ZETEL.

De zetel van de vereniging is gevestigd te Industrielaan 4, 9320 Erembodgen, in de provincie Oost-Vlaanderen.

Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van
de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in
de statuten.

Het emailadres van de vzw is info@frixis.be
De website van de vzw is www.frixis.be

De wijzigingen van het emailadres en van de website kunnen door het bestuursorgaan in de statuten worden
aangepast.

ARTIKEL 3. - DOEL.

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch
onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon,
behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling:


De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot
voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn:


De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het
belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in
overeenstemming met het voorwerp.

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de
zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die
slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens
nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.

De vereniging mag alle handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel. Zij mag
haar hulp verlenen en zich interesseren aan elke activiteit met gelijkaardig of aanverwant doel.

ARTIKEL 4. – DUUR

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. - LEDEN.

De vereniging telt twee soorten leden, zijnde de effectieve leden en de niet-effectieve leden.

De effectieve leden genieten van het stemrecht op de algemene vergadering. De niet-effectieve leden zijn
aangesloten bij de vereniging zonder stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en plichten van de
niet-effectieve leden worden vermeld in het intern reglement.

Met de term ‘’lid’’ of ‘’leden’’ doorheen de statuten wordt er verwezen naar de effectieve leden.

Het ledenaantal is onbeperkt, met een opgelegd minimum van 10 leden. De ledenaantallen en
vertegenwoordigingen worden jaarlijks geëvalueerd door het bestuursorgaan en het directiecomité.

Door hun vrij lidmaatschap in de vereniging, verbinden de leden zich uitdrukkelijk tot de naleving van de
statuten, het intern reglement en alle regelmatig genomen voorschriften en beslissingen. Tevens verbinden de
effectieve en niet-effectieve leden zich er toe, in hun onderlinge betrekkingen en in hun beroepsmatige
activiteiten, de bestaande gewoonten en gebruiken van de sector te eerbiedigen.

§ 1 - Toelating.

Om als effectief lid, of als niet-effectief lid opgenomen te worden, als natuurlijke of rechtspersoon, dient men:

1. statutair te behoren tot één van de afdelingen A, B, C, D, E en F, zoals bepaald in artikel 11 van de statuten, en aldus één van de volgende activiteiten op het gebied van HVACR uit te oefenen:


2. Ingeschreven te zijn in het ondernemingsregister van een Europese lidstaat en in orde zijn met de van kracht
zijnde EU-, Federale, Gewestelijke en arrondismentgelinkte wetten en regelgevingen . Deze voorwaarde is niet
van toepassing voor de gepensioneerden, experten, professoren en andere fysieke personen, behorend tot de
afdeling C, indien zij voldoen aan alle andere voorwaarden die zijn opgenomen in § 1.

3. Over de nodige wettelijke certificaten/attesten beschikken die betrekking hebben tot het vakgebied en/of de
afdeling.

Betreffende toetredingsvoorwaarde 3 geldt een uitzondering voor de categorie A (conform artikel 11 van de
statuten) waarvoor geldt dat, indien zij koeltechnische handelingen uitvoeren, zij als bedrijf koeltechnisch
gecertificeerd moeten zijn, of de intentie moet hebben om binnen de zes maanden na aansluiting een
certificering te bekomen op bedrijfsniveau. Indien zij binnen de zes maanden na aansluiting hiermee niet in
orde zijn, verliezen zij automatisch het lidmaatschap. De te betalen bijdrage, na registratie als lid, blijft echter in
alle omstandigheden afdwingbaar.

Van de categorie A, conform de indeling in artikel 11 van de statuten moeten minstens 3 leden zetelen in de
Algemene vergadering. Van de categorieën B, C, en E, conform de indeling in artikel 11 van de statuten, moet
minstens één lid zetelen in de Algemene vergadering. Het bestuursorgaan beslist in welke afdeling en
desgevallend onderafdeling een lid wordt ingeschreven.

De verzoeken als lid, of als niet-effectief lid, tot opneming worden schriftelijk gericht tot de vereniging, op haar
maatschappelijke zetel. Het bestuursorgaan neemt binnen de zes maanden na de ontvangst een soevereine
beslissing, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen tegenover de kandidaat.


§ 2 - Ontslag.

De hoedanigheid van lidmaatschap vervalt bij overlijden, of, in hoofde van een rechtspersoon, door het verlies
van het wettelijk bestaan, het ontslag of de uitsluiting. De hoedanigheid van lid vervalt eveneens bij het verlies
van de toetredingsvoorwaarden.

Elk lid geniet de vrijheid zich uit de vereniging terug te trekken. Het ontslag dient gericht te worden tot deze
laatste, op haar maatschappelijke zetel ter attentie van het bestuursorgaan, per aangetekende brief.

De volledige bijdrage blijft verschuldigd voor de gefactureerde periode.

§ 3 - Uitsluiting.

De algemene vergadering mag, bij geheime stemming, elk lid uitsluiten dat zich schuldig maakt aan een zware
tekortkoming wat zijn verplichtingen als lid betreft, of die de wet van eer en eerlijkheid niet nakomt, dat
geschorst is, in staat van kennelijk onvermogen verkeert, failliet verklaard werd of dat een gerechtelijk akkoord
aanvraagt.

In die gevallen oordeelt de algemene vergadering soeverein en zonder tegenspraak.

De vereniging, haar leden, haar mandatarissen en haar aangestelden, lopen geen enkele verantwoordelijkheid
op, uit hoofde van de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit een uitsluiting in
overeenstemming met de statuten.

§ 4 - Steunende leden - ereleden.

Het directiecomité mag steunende leden aanvaarden die geen stemrecht hebben in de verschillende
vergaderingen, alsook ereleden. Het stelt er de toelatingsvoorwaarden van vast. Deze behoren eveneens tot de
categorie van niet-effectieve leden.

§ 5. - Ledenlijst.

De ledenlijst wordt door het bestuursorgaan neergelegd en bijgehouden op de maatschappelijke zetel, waar
deze ter inzage ligt van elk lid.

ARTIKEL 6. - BIJDRAGE.

De effectieve en niet-effectieve leden gaan de verbintenis aan om de door de Algemene vergadering
vastgestelde jaarlijkse ledenbijdrage binnen de gestelde termijn te betalen. Een effectief of niet-effectief lid, dat
na twee rappels en een daaropvolgende aangetekende ingebrekestelling, binnen de op de ingebrekestelling
vermelde termijn, niet heeft betaald, wordt als ontslagnemend beschouwd. Het volledige gefactureerde bedrag
blijft echter afdwingbaar.

De bijdrage mag niet meer bedragen dan 5000 Euro, excl. 21% btw.

ARTIKEL 7. - ALGEMENE VERGADERING.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. De directeur van Frixis vzw is eveneens aanwezig op
de algemene vergadering.

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk
zijn toegekend door de wet of door onderhavige statuten.

Behoren namelijk tot haar bevoegdheden:


De algemene vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen, in de loop van de maand
november.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging bijeengeroepen worden
door een beslissing van het bestuursorgaan of op vraag van minstens één vijfde van de leden. Dit voorstel van één vijfde van de leden moet schriftelijk gericht worden aan het bestuursorgaan. In dat geval moet de bijeenkomst samengeroepen worden binnen de 21 dagen en moet de bijeenkomst zelf uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.

Alle stemgerechtigde leden en de directeur worden hiervoor uitgenodigd.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan, bij gewone brief of per mail,
ondertekend door de voorzitter of ondervoorzitter en in naam van het bestuursorgaan, die minstens vijftien
dagen voor de vergadering aan ieder lid, iedere bestuurder en desgevallende de commissarissen wordt
gestuurd.

De dagorde wordt vermeld in het oproepingsbericht. De vergadering kan niet geldig beraadslagen over punten
die niet op de dagorde vermeld zijn. Eén twintigste van de leden beschikken echter over het recht om de
dagorde nog aan te vullen met punten door hen gewenst. Hun verzoek moet schriftelijk gericht worden tot het
bestuursorgaan en uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij het bestuursorgaan worden binnengebracht.

Ieder lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde. De gevolmachtigde moet een effectief lid zijn ofwel de directeur zijn van de vereniging. Een lid
of de directeur kan een onbeperkt aantal andere leden vertegenwoordigen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan en, bij afwezigheid,
door een ondervoorzitter, aangeduid door de voorzitter en bij ontstentenis van een aanduiding, door een
aanwezige bestuurder gekozen door de op algemene vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden.

In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden, in regel met hun bijdrage, een stemrecht. Elk lid heeft
recht op één stem.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepalingen in de wet of in onderhavige statuten.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

In afwijking hiervan heeft bij staking van stemmen de stem van de voorzitter, of van de bestuurder die hem
vervangt, de doorslag.

Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de
gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan
slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste
2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede
vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een
geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen
de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de
vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en
ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van
het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.

Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.

De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden
ondertekend door de voorzitter en minstens één bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle
leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Alle leden of derden die er een gerechtvaardigd belang bij hebben, kunnen uittreksels vragen die worden
ondertekend door de voorzitter en door een bestuurder.

ARTIKEL 8. - BESTUURSORGAAN.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit tenminste vijf leden, benoemd door
de Algemene vergadering, die hen steeds kan ontzetten en tevens de termijn vastlegt, die een mandatuur van
drie jaar niet mag overschrijden.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Een bestuurder moet effectief lid zijn van de vereniging.

Het mandaat van bestuurder eindigt in geval van overlijden, ontslag en/of ontzetting, of door verlies van het
lidmaatschap.

Elke bestuurder, kan te allen tijde vrijwillig ontslag indienen door een schrijven te richten aan het
bestuusorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder
het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om:

- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de eerstvolgende
algemene vergadering de coöptatie bevestigen),

- ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de
betrokken bestuurder dient te voorzien.

In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat
een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de
betrokken bestuurder in.

Het bestuursorgaan kiest in zijn midden, voor een termijn gelijklopend met het mandaat als bestuurder:


Deze functies kunnen ten allen tijde ingetrokken worden door het bestuursorgaan en vrijwillig opgegeven
worden door hiertoe een schrijven te richten aan het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, en bij afwezigheid, door een
ondervoorzitter, aangeduid hiertoe door de voorzitter en bij ontstentenis van een aanduiding, door een
aanwezige bestuurder, gekozen door de op het bestuursorgaan aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De voorzitter van het bestuursorgaan moet deze
bijeenroepen, telkens als hij hierom gevraagd wordt door ten minste twee bestuurders. Het bestuursorgaan kan
slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan
zich door een andere bestuurder op de bijeenkomsten van het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen. Een
bestuurder kan maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; in afwijking hiervan geeft bij staking
van stemmen de stem van de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, de doorslag. De beslissingen
worden bewaard in de vorm van processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter en bestuurders die er om
verzoeken. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder
dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan
over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de
bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag
uitvoeren.

De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking
hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op
de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit
van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen
besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven
opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht voor het bestuur van de vereniging.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt geldig de vereniging, door het gezamenlijke optreden van de voorzitter, samen met ofwel de penningmeester, ofwel met één van de ondervoorzitters.

Enkel de handelingen die krachtens de wet, of volgens onderhavige statuten tot de exclusieve bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, zijn uit de bevoegdheid van het bestuursorgaan gesloten.

Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun functie. Hun
aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van hun mandaat.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen over vraagstukken vermeld op de dagorde.


ARTIKEL 9. - DIRECTIECOMITE.

In de schoot van de vereniging kan er een directiecomité worden ingesteld die adviserend optreedt ten aanzien
van het bestuursorgaan.

De werking van dit directiecomité wordt verder geregeld in een intern reglement.

ARTIKEL 10. – CONTROLEURS DER REKENINGEN

De controleurs der rekeningen worden verkozen door de algemene vergadering, die deze ten allen tijde kan
ontzetten. Zij beslist over hun aantal, dat minstens één moet zijn en legt de termijn van hun mandaat vast, die
niet langer mag zijn dan drie jaar.

De uittredende controleurs der rekeningen zijn herverkiesbaar.

De opdracht van de controleurs der rekeningen bestaat in het houden van toezicht en het nagaan, zonder
beperking, van alle verrichtingen van de vereniging. Ze mogen, enkel ter plaatse, inzage krijgen van de boeken,
van de briefwisseling, van de processen-verbaal en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging. Zij
onderzoeken de inventaris, de rekeningen, de begroting die door het bestuursorgaan werd opgesteld. Zij
brengen verslag uit bij de Algemene vergadering over het resultaat van hun opdracht.

De controleurs der rekeningen handelen collegiaal, doch elk afzonderlijk mag een gewenst onderzoek
verrichten.

ARTIKEL 11. - AFDELINGEN & ONDERAFDELINGEN.

De leden zijn gegroepeerd in afdelingen en onderafdelingen:

A: Installateurs
Ondernemingen actief in de installatie, herstelling of onderhoud in één of meerdere onderdelen van de HVACRsector

B: Verdelers, Invoerders & Fabrikanten
Verdelers, Invoerders & Fabrikanten van HVACR-componenten en gassen.

C: Speciale promoties

Elke natuurlijke of morele persoon:
die een contact heeft met de sectoraal gedefinieerde groepen, zoals studieburelen, professoren,
gepensioneerde leden, experten, niet-limitatief.
die producten, verwant aan de activiteiten van de leden, vertegenwoordigt.

D: Grootgebruikers

Ondernemingen die hun eigen koeltechnici en/of koelmonteurs tewerkstellen, en enkel voor hun eigen
rekening handelen.

E: Science & Technology

Elke natuurlijke of morele persoon waarvan de beroepsactiviteiten wetenschappelijke informatie vereisen, of die
verbonden zijn aan het onderwijs en/of opleidingen met betrekking tot de HVACRsector.

F: Eindgebruikers/exploitanten

Eindgebruikers / exploitanten die binnen hun onderneming een aanzienlijk deel aan HVACR installaties
exploiteren.

Eindgebruikers / exploitanten kunnen enkel niet-effectief lid zijn en hebben geen stemrecht. Eindgebruikers /
exploitanten ontvangen enkel informatie die betrekking heeft tot exploitatieverplichtingen, uitvoering, wetgeving
en normen die hun specifiek toebehoort.
Toetreding kan enkel via een schriftelijk verzoek, gericht tot de vereniging, op haar maatschappelijke zetel. Het
directiecomité neemt binnen de zes maanden na de ontvangst een soevereine beslissing, zonder zijn beslissing
te moeten rechtvaardigen tegenover de kandidaat.


ARTIKEL 12. - DIVERSEN.

a) Maatschappelijk boekjaar:

Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

b) Intern reglement:

Verdere modaliteiten betreffende de interne werking, al dan niet naar verwezen in de statuten, worden
uitgewerkt in een intern reglement, opgesteld door het bestuursorgaan . Het vult onderhavige statuten aan, en
is bindend voor iedereen.

De inhoud van het intern reglement, evenals de eventuele wijzigingen, worden meegedeeld aan alle leden.

In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.

c) Ontbinding - Vereffening.

Ingeval onderhavige vereniging vrijwillig wordt ontbonden, stelt de algemene vergadering die de ontbinding
beslist, tegelijkertijd de vereffeningsvoorwaarden vast, ze wijst de vereffenaars aan en bepaalt hun
bevoegdheden en hun bezoldiging.

Indien, om een of andere reden, onafhankelijk van de wil der leden, onderhavige vereniging haar
rechtspersoonlijkheid verliest, blijft ze onder haar leden verder bestaan als een feitelijke vereniging, met deze
statuten.

Onafgezien van de oorzaak der ontbinding wordt de bestemming van de netto activa bepaald door de
algemene vergadering, waarbij na aanzuivering van het passief de activa overgemaakt wordt aan een
vereniging met een doel, gelijkaardig aan dat van de ontbonden vereniging.

d) Algemene bepalingen.

Iedere betwisting met betrekking tot de interpretatie van onderhavige statuten en van het huishoudelijke
reglement, wordt soeverein beslist door het bestuursorgaan.

Voor alle gevallen die in de onderhavige statuten niet werden voorzien, zijn de wettelijke beschikkingen
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk (VZW) toepasselijk.

Aldus aangenomen op 7 januari 2020,

Te Aalst,

Buckinx Jurgen
Bestuurder

Desmet Christian
Bestuurder 

Klik hier voor een PDF-versie van deze statuten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!