Statuten

Bijlage Belgisch Staatsblad van 28 februari 1948 - Akte nr. 444. / Bijlage Belgisch Staatsblad van 04 februari 1950 - Akte nr. 264. / Bijlage Belgisch Staatsblad van 23 maart 1972 - Akte nr. 2093. / Bijlage Belgisch Staatsblad van 18 maart 1982 - Akte nr. 2752. / Bijlage Belgisch Staatsblad van 16 juni 1983 - Akte nr. 5902. / Bijlage Belgisch Staatsblad van 24 september 1986 - Akte nr. 26436. / Bijlage Belgisch Staatsblad van 08 februari 1990 - Akte nr. 1485. / Bijlage Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1996 - Akte nr. 18623. / Bijlage Belgisch Staatsblad van 23 april 1998 - Akte nr. 7219. / Bijlage Belgisch Staatsblad van 14 december 1999 - Akte nr. 17307.

NIEUWE STATUTEN   -   DOELWIJZIGING 


De algemene vergadering heeft in haar zitting van 15 december 2016 nieuwe statuten aangenomen als volgt: 

Artikel 1. - Benaming en oprichting

De Vereniging Zonder Winstoogmerk heeft de benaming van « Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling », in het Nederlands en « Union Royale Belge du Froid et du Conditionnement de l’Air », in het Frans.  
De communicatieve benaming wordt “Unie der Belgische Frigoristen – Air Conditioning Association” / Union Belge des Frigoristes - Air Conditioning Association”, kortweg Frixis vzw. 
 
Deze benaming, onmiddellijk gevolgd door de verwijzing naar de statutaire bepaling « vereniging zonder winstoogmerk », in het Nederlands of « association sans but lucratif », kortweg: vzw (NL) of asbl (FR) wordt vermeld op alle akten, aankondigingen, publicaties en andere stukken welke uitgaan van de beroepsfederatie. 
 
De vereniging werd opgericht op 17 februari 1948 door de personen vermeld in akte 444, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 1948. 

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te Industrielaan 4, 9320 Aalst, in het Vlaams Gewest.

Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten. 

Het e-mailadres van de vzw is info@frixis.be
De website van de vzw is www.frixis.be

De wijzigingen van het emailadres en van de website kunnen, door het bestuursorgaan in de statuten worden aangepast. 

Artikel 3. - Doel

De vereniging heeft tot doel: 

 
De vereniging mag alle handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel. Zij mag haar hulp verlenen en zich interesseren aan elke activiteit met gelijkaardig of aanverwant doel. 

Artikel 4. - Duur

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. - Leden

De vereniging telt twee soorten leden, zijnde de effectieve leden en de toegetreden leden. 
 
De effectieve leden genieten van het stemrecht op de Algemene Vergadering. De toegetreden leden zijn aangesloten bij de vereniging zonder stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden vermeld in het intern reglement. 
 
Met de term ‘’lid’’ of ‘’leden’’ doorheen de statuten wordt er verwezen naar de effectieve leden. 
 
Het ledenaantal is onbeperkt, met een opgelegd minimum van 10 leden. De ledenaantallen en vertegenwoordigingen worden jaarlijks geëvalueerd door de Raad Van Bestuur en het Directiecomité.  
 
Door hun vrij lidmaatschap in de vereniging, verbinden de leden zich uitdrukkelijk tot de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle regelmatig genomen voorschriften en beslissingen. Tevens verbinden de effectieve en toegetreden leden zich er toe, in hun onderlinge betrekkingen en in hun beroepsmatige activiteiten, de bestaande gewoonten en gebruiken van de sector te eerbiedigen. 

§ 1. - Toelating

Om als effectief lid, of als toegetreden lid opgenomen te worden, als natuurlijke of rechtspersoon, dient men: 

1.  statutair te behoren tot één van de afdelingen A, B, C, D, E en F, zoals bepaald in artikel 12 van de statuten, en aldus één van de volgende activiteiten op het gebied van HVACR uit te oefenen:

2.  Ingeschreven te zijn in het ondernemingsregister van een Europese lidstaat en in orde zijn met de van kracht zijnde EU-, Federale, Gewestelijke en arrondismentgelinkte wetten en regelgevingen . Deze voorwaarde is niet van toepassing voor de gepensioneerden, experten, professoren en andere fysieke personen, behorend tot de afdeling C, indien zij voldoen aan alle andere voorwaarden die zijn opgenomen in § 1. 
 
3.  Over de nodige wettelijke certificaten/attesten beschikken die betrekking hebben tot het vakgebied en/of de afdeling. 
 
Betreffende toetredingsvoorwaarde 3, geldt een uitzondering voor de categorie A (conform artikel 12 van de statuten) waarvoor geldt dat, indien zij koeltechnische handelingen uitvoeren,  zij als bedrijf koeltechnisch gecertificeerd moeten zijn, of de intentie moet hebben om binnen de zes maanden na aansluiting een certificering te bekomen op bedrijfsniveau. Indien zij binnen de zes maanden na aansluiting hiermee niet in orde zijn, verliezen zij automatisch het lidmaatschap. De te betalen bijdrage, na registratie als lid, blijft echter in alle omstandigheden afdwingbaar.  

Van de categorie A, conform de indeling in artikel 12 van de statuten moeten minstens 3 leden zetelen in de Algemene Vergadering. Van de categorieën B, C, en E, conform de indeling in artikel 12 van de statuten, moet minstens één lid zetelen in de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur beslist in welke afdeling en desgevallend onderafdeling een lid wordt ingeschreven. 
 
De verzoeken als lid, of als toegetreden lid, tot opneming worden schriftelijk gericht tot de vereniging, op haar maatschappelijke zetel. De Raad van Bestuur neemt binnen de zes maanden na de ontvangst een soevereine beslissing, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen tegenover de kandidaat. 

§ 2. - Ontslag

De hoedanigheid van lidmaatschap vervalt bij overlijden, of, in hoofde van een rechtspersoon, door het verlies van het wettelijk bestaan, het ontslag of de uitsluiting. De hoedanigheid van lid vervalt eveneens bij het verlies van de toetredingsvoorwaarden. 
 
Elk lid geniet de vrijheid zich uit de vereniging terug te trekken. Het ontslag dient gericht te worden tot deze laatste, op haar maatschappelijke zetel ter attentie van de Raad van Bestuur, per aangetekende brief.  
 
De volledige bijdrage blijft verschuldigd voor de gefactureerde periode. 

§ 3. - Uitsluiting

De Algemene Vergadering mag, bij geheime stemming, elk lid uitsluiten dat zich schuldig maakt aan een zware tekortkoming wat zijn verplichtingen als lid betreft, of die de wet van eer en eerlijkheid niet nakomt, dat geschorst is, in staat van kennelijk onvermogen verkeert, failliet verklaard werd of dat een gerechtelijk akkoord aanvraagt. 
 
In die gevallen oordeelt de Algemene Vergadering soeverein en zonder tegenspraak. 
 
De vereniging, haar leden, haar mandatarissen en haar aangestelden, lopen geen enkele verantwoordelijkheid op, uit hoofde van de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit een uitsluiting in overeenstemming met de statuten. 

 § 4. - Steunende leden - ereleden

Het directiecomité mag steunende leden aanvaarden die geen stemrecht hebben in de verschillende vergaderingen, alsook ereleden. Het stelt er de toelatingsvoorwaarden van vast. Deze behoren eveneens tot de categorie van toegetreden leden. 

§ 5. - Ledenlijst

De ledenlijst wordt door de Raad van Bestuur neergelegd en bijgehouden op de maatschappelijke zetel, waar deze ter inzage ligt van elk lid.

Artikel 6. - Bijdrage

De effectieve en toegetreden leden gaan de verbintenis aan om de door de Algemene Vergadering vastgestelde jaarlijkse ledenbijdrage binnen de gestelde termijn te betalen. Een effectief of toegetreden lid, dat na twee rappels en een daaropvolgende aangetekende ingebrekestelling, binnen de op de ingebrekestelling vermelde termijn, niet heeft betaald, wordt als ontslagnemend beschouwd. Het volledige gefactureerde bedrag blijft echter afdwingbaar. 
 
De bijdrage mag niet meer bedragen dan 5000 Euro, excl. 21% btw. 

Artikel 7. - Algemene vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. De directeur van Frixis is eveneens aanwezig op de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door onderhavige statuten.

Behoren namelijk tot haar bevoegdheden:

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen, in de loop van de maand november.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging bijeengeroepen worden door een beslissing van de Raad van Bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de leden.  Dit voorstel van één vijfde van de leden moet schriftelijk gericht worden aan de Raad van Bestuur. In dat geval moet de bijeenkomst samengeroepen worden binnen de 21 dagen en moet de bijeenkomst zelf uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.

Alle stemgerechtigde leden en de directeur worden hiervoor uitgenodigd.

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, bij gewone brief of per mail, ondertekend door de Voorzitter of Ondervoorzitter en in naam van de Raad van Bestuur, die minstens acht dagen voor de vergadering aan ieder lid wordt gestuurd. 

De dagorde wordt vermeld in het oproepingsbericht. De vergadering kan niet geldig beraadslagen over punten die niet op de dagorde vermeld zijn. Eén twintigste van de leden beschikken echter over het recht om de dagorde nog aan te vullen met punten door hen gewenst. Hun verzoek moet schriftelijk gericht worden tot de Raad van Bestuur en uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij de Raad van Bestuur worden binnengebracht. 

Ieder lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De gevolmachtigde moet een effectief lid zijn ofwel de directeur zijn van de vereniging. Een lid of de directeur kan een onbeperkt aantal andere leden vertegenwoordigen.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en, bij afwezigheid, door een Ondervoorzitter, aangeduid door de Voorzitter en bij ontstentenis van een aanduiding, door een aanwezige bestuurder gekozen door de op Algemene Vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden.

In de Algemene Vergadering hebben alle effectieve leden, in regel met hun bijdrage, een stemrecht. Elk lid heeft recht op één stem.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens andersluidende bepalingen in de wet of in onderhavige statuten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden altijd meegeteld als tegenstemmen. 

Bij staking van stemmen geeft de stem van de Voorzitter, of van de Bestuurder die hem vervangt, de doorslag.

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging, over de wijziging van de statuten, of over haar omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk, indien de wettelijke bepalingen dienaangaande worden nageleefd. 

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de Voorzitter en minstens één Bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Alle leden of derden die er een gerechtvaardigd belang bij hebben, kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de Voorzitter en door een Bestuurder. 

Artikel 8. - Raad van beheer

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste vijf leden, benoemd door de Algemene Vergadering, die hen steeds kan ontzetten en tevens de termijn vastlegt, die een mandatuur van drie jaar niet mag overschrijden.

De uittredende Bestuurders zijn herkiesbaar.

Een bestuurder moet effectief lid zijn van de vereniging.

Het mandaat van Bestuurder eindigt in geval van overlijden, ontslag en/of ontzetting, of door verlies van het lidmaatschap.

Elke Bestuurder kan een plaatsvervangend bestuurder voorstellen, die bij belet van de Bestuurder in diens naam kan optreden en stemmen op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering is ten allen tijde bevoegd om het mandaat van de plaatsvervangend bestuurder in te trekken en moet eveneens akkoord gaan over de aanduiding van een plaatsvervangend bestuurder.

Elke Bestuurder en elke plaatsvervangende bestuurder, kan te allen tijde vrijwillig ontslag indienen door een schrijven te richten aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest in zijn midden, voor een termijn van drie jaar:

Deze functies kunnen ten allen tijde ingetrokken worden door de Raad van Bestuur en vrijwillig opgegeven worden door hiertoe een schrijven te richten aan de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en bij afwezigheid, door een Ondervoorzitter, aangeduid hiertoe door de Voorzitter en bij ontstentenis van een aanduiding, door een aanwezige bestuurder, gekozen door de op de  Raad van Bestuur aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. 

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter. De Voorzitter van de Raad van Bestuur moet deze bijeenroepen, telkens als hij hierom gevraagd wordt door ten minste twee Bestuurders. De Raad van Bestuur kan slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen geeft de stem van de Voorzitter, of van diegene die hem vervangt, de doorslag. De beslissingen worden bewaard in de vorm van processen-verbaal, ondertekend door de Voorzitter en de penningmeester of door minstens één bestuurder, en ingeschreven in een speciaal register. 

De uittreksels die moeten voorgelegd worden, en alle andere akten, worden door de Voorzitter en de penningmeester, of door minstens drie bestuurders, ondertekend.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het bestuur van de vereniging.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt geldig de vereniging, door het gezamenlijke optreden van de Voorzitter, samen met ofwel de Penningmeester, ofwel met één van de Ondervoorzitters.

Enkel de handelingen die krachtens de wet, of volgens onderhavige statuten tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, zijn uit de bevoegdheid van de Raad van Bestuur gesloten. 

De Raad van Bestuur:

Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun functie. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van hun mandaat.

Elk belet bestuurder mag mandaat verlenen aan een ander bestuurder of diens plaatsvervangend bestuurder, om in zijn naam te handelen of te stemmen. Een bestuurder kan hierbij maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over vraagstukken vermeld op de dagorde. 

Artikel 9. - Directiecomité

De vereniging wordt mede bestuurd door het directiecomité, samengesteld uit tenminste 7 en maximaal 15 leden, benoemd door de Raad van Bestuur tijdens de eerste vergadering volgend op de jaarvergadering, die hen steeds kan ontzetten en tevens de termijn vastlegt, die de drie jaar niet mag overschrijden.

De uittredende Bestuurders zijn herkiesbaar. 

Toetredingsvoorwaarden als directielid, binnen het Directiecomité:

Voorzitters van de verschillende stuurgroepafdelingen worden automatisch voorgedragen als lid van het directiecomité.

Het mandaat van directielid eindigt in geval van overlijden, ontslag, ontzetting, of door verlies van het lidmaatschap.

Elke directielid kan een plaatsvervangend directielid voorstellen die bij belet van het directielid in diens naam kan optreden en stemmen op de bijeenkomsten van het directiecomité. De Raad van Bestuur is ten allen tijde bevoegd om het mandaat van het plaatsvervangend directielid in te trekken en moet eveneens akkoord gaan over de aanduiding van een plaatsvervangend directielid.

Elke directielid en elke plaatsvervangende directielid kan ten allen tijde vrijwillig ontslag indienen door een schrijven te richten aan de Raad van Bestuur.

Samenstelling: Het directiecomité bestaat, voor een termijn van drie jaar, uit:

Het maximum aantal leden van het directiecomité bedraagt 15.

Deze functies kunnen ten allen tijde ingetrokken worden door de Raad van Bestuur en vrijwillig opgegeven worden door hiertoe een schrijven te richten aan de Raad van Bestuur.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en, bij afwezigheid, door de directeur, bij afwezigheid hiervan door een ondervoorzitter, aangeduid hiertoe door de Voorzitter en bij ontstentenis van een aanduiding, door minstens één aanwezige bestuurder.

Het directiecomité wordt bijeengeroepen door de directeur. De directeur moet deze bijeenroepen telkens als hij hierom gevraagd wordt door ten minste twee bestuurders of op vaste tijdstippen doorheen het jaar.  Deze tijdstippen worden aan alle bestuursleden verstuurd in het begin van het kalenderjaar. Het directiecomité kan slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, de doorslag. De beslissingen worden bewaard in de vorm van processen-verbaal, ondertekend door de aanwezigen van de vergadering.

Het directiecomité ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur vanuit de praktijk en is representatief voor de noden en wensen van de leden.  Directe sectorgebonden onderwerpen worden besproken in het directiecomité.

Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun functie. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van hun mandaat. 

Elk belet Bestuurder mag mandaat verlenen aan een ander bestuurder of diens plaatsvervangend bestuurder om in zijn naam te handelen of te stemmen. Een bestuurder kan hierbij maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen.
 

Artikel 10. - Commissarissen

De controleurs der rekeningen worden verkozen door de Algemene Vergadering, die deze ten allen tijde kan ontzetten. Zij beslist over hun aantal, dat minstens één moet zijn en legt de termijn van hun mandaat vast, die niet langer mag zijn dan drie jaar.

De uittredende controleurs der rekeningen zijn herverkiesbaar.

De opdracht van de controleurs der rekeningen bestaat in het houden van toezicht en het nagaan, zonder beperking, van alle verrichtingen van de vereniging. Ze mogen, enkel ter plaatse, inzage krijgen van de boeken, van de briefwisseling, van de processen-verbaal en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging. Zij onderzoeken de inventaris, de rekeningen, de begroting die door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Zij brengen verslag uit bij de Algemene Vergadering over het resultaat van hun opdracht.

De controleurs der rekeningen handelen collegiaal, doch elk afzonderlijk mag een gewenst onderzoek verrichten. 

Artikel 11 - Groepen

De leden zijn onderverdeeld in twee groepen:

Artikel 12. - Afdelingen & onderafdelingen

De leden zijn gegroepeerd in afdelingen en onderafdelingen:

A: Installateurs
Ondernemingen actief in de installatie, herstelling of onderhoud in één of meerdere onderdelen van de HVACR-sector

B: Verdelers, Invoerders & Fabrikanten
Verdelers, Invoerders & Fabrikanten van HVACR-componenten en gassen.

C: Speciale promoties.
Elke natuurlijke of morele persoon:

D: Grootgebruikers
Ondernemingen die hun eigen koeltechnici en/of koelmonteurs tewerkstellen,  en enkel voor hun eigen rekening handelen.

E: Science & Technology
Elke natuurlijke of morele persoon waarvan de beroepsactiviteiten wetenschappelijke informatie vereisen, of die verbonden zijn aan het onderwijs en/of opleidingen met betrekking tot de HVACRsector.

F: Eindgebruikers/exploitanten
Eindgebruikers / exploitanten die binnen hun onderneming een aanzienlijk deel aan HVACR installaties exploiteren.

Eindgebruikers / exploitanten kunnen enkel toegetreden lid zijn en hebben geen stemrecht.   Eindgebruikers / exploitanten ontvangen enkel informatie die betrekking heeft tot exploitatieverplichtingen, uitvoering, wetgeving en normen die hun specifiek toebehoort.

Toetreding kan enkel via een schriftelijk verzoek, gericht tot de vereniging, op haar maatschappelijke zetel. Het directiecomité neemt binnen de zes maanden na de ontvangst een soevereine beslissing, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen tegenover de kandidaat.

Artikel 13. - Diversen

Maatschappelijk boekjaar:
Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Inwendig reglement:

Een reglement van inwendige orde kan opgesteld worden door de Raad van Bestuur. Het vult onderhavige statuten aan, en is bindend voor iedereen.

De inhoud van het inwendig reglement, evenals de eventuele wijzigingen, worden meegedeeld aan alle leden.

Ontbinding - Vereffening.
Ingeval onderhavige vereniging vrijwillig wordt ontbonden, stelt de Algemene Vergadering die de ontbinding beslist, tegelijkertijd de vereffeningsvoorwaarden vast, ze wijst de vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden en hun bezoldiging.

Indien, om een of andere reden, onafhankelijk van de wil der leden, onderhavige vereniging haar rechtspersoonlijkheid verliest, blijft ze onder haar leden verder bestaan als een feitelijke vereniging, met deze statuten. 

Onafgezien van de oorzaak der ontbinding wordt de bestemming van de netto activa bepaald door de Algemene Vergadering, waarbij na aanzuivering van het passief de activa overgemaakt wordt aan een vereniging met een doel, gelijkaardig aan dat van de ontbonden vereniging.

Algemene bepalingen.
Iedere betwisting met betrekking tot de interpretatie van onderhavige statuten en van het huishoudelijke reglement, wordt soeverein beslist door de Raad van Bestuur die definitief en in laatste aanleg oordeelt.

 Voor alle gevallen die in de onderhavige statuten niet werden voorzien, zijn de wettelijke beschikkingen betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) toepasselijk.

Onderhavige statuten worden in de Nederlandse taal opgesteld. Een Franse vertaling werd als eensluidend getekend en blijft gevoegd aan deze statuten. 

Aldus aangenomen op de Algemene Vergadering van 15 december 2016.

Klik hier voor een PDF-versie van deze statuten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!