Programma voor een ethische code en voor het naleven van de regelgeving

Algemeen doel

Het doel van dit programma bestaat erin te garanderen dat alle activiteiten van FRIXIS vzw het toepasselijk recht naleven, in het bijzonder het mededingingsrecht van de EU en van gelijk welke andere partij wier recht van toepassing is op de activiteiten van Frixis vzw.

Aldus zal Frixis vzw niet instemmen met, deelnemen aan of aandacht schenken aan gelijk welke activiteit, plan, schikking, overeenkomst, onderling afgestemde feitelijke gedraging of andere afspraak die een schending vormt van om het even welke relevante mededingingsregels, en Frixis vzw zal eveneens op generlei wijze de schending van dergelijke regels door gelijk welk lid bevorderen.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot handelingen, inclusief het uitwisselen van informatie, die zouden leiden of bijdragen tot:

Leden van Frixis vzw raadplegen het Frixis secretariaat, telkens als zij twijfels hebben over de wettelijkheid van enige handeling in verband met de activiteiten van Frixis vzw, inclusief als zij twijfels hebben over het gebruik van informatie die zij verkregen hebben in het kader van activiteiten van Frixis.

Specifieke richtlijnen

1. Besprekingen tijdens alle vergaderingen, inclusief tijdens de Algemene Vergadering en de vergaderingen van de comités en de werkgroepen, mogen alleen verband houden met de legitieme doelstellingen van Frixis vzw en moeten vermijden te spreken over concurrentieel gevoelige informatie aangezien dergelijke besprekingen kunnen leiden tot de gevolgtrekking van een illegale overeenkomst over verboden onderwerpen. Hiertoe mogen er geen besprekingen, communicatie of andere uitwisselingen plaatsvinden tussen leden van Frixis vzw en/of hun vertegenwoordigers over gelijk welke informatiecategorie uit deze lijst:

Besprekingen over deze aspecten zijn mogelijk in algemene termen en op een geconsolideerde wijze als de consolidatie uitgevoerd wordt door een neutrale partij en op een wijze waardoor de partijen geen informatie verkrijgen over de praktijken van individuele firma's.

2. Vergaderingen en samenkomsten van gelijk welke aard, kunnen doorgaan op willekeurige locaties, indien de richtlijnen (opgenomen in punt 1 en 3) gerespecteerd worden. Tevens mogen er dan geen enkele commerciële initiatieven ondernomen worden (rondleiding, productinformatie,…) indien de samenkomsten verschillende takken/afdelingen van de sector of onze beroepsvereniging vertegenwoordigen.  

3. Het lidmaatschap van Frixis vzw moet beschikbaar zijn voor alle belanghebbende ondernemingen die voldoen aan de vereisten zoals bepaald in de statuten van Frixis vzw en tegen redelijke voorwaarden.  Een kandidaat-lid dat voldoet aan deze vereisten mag niet afgewezen worden om concurrentiebeperkende doelen of louter om dit kandidaat-lid de voordelen van het lidmaatschap te ontzeggen.

4. Bijzondere aandacht is geboden om te garanderen dat vergaderingen van Frixis vzw nooit aangewend worden om de bepalingen uit deze richtlijnen of enig ander deel van het Programma voor een ethische code en voor het naleven van regelgeving te schenden. Daarom moeten de volgende praktijken opgevolgd worden:

5. Elk lid van Frixis vzw, inclusief elk nieuw lid, krijgt een kopie van het Programma voor een ethische code en voor het naleven van regelgeving en moet ermee instemmen dit programma na te leven.

© Frixis, 2020

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!