Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers (2020)

De bezoldigingen van bepaalde jonge werknemers zijn in het vierde kwartaal van 2020 vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Om deze vrijstelling te genieten moeten drie voorwaarden vervuld zijn:

1. Het moet gaan om een jonge werknemer die: 

  • niet meer onderworpen is aan de leerplicht; 
  • bepaalde studies voleindigd heeft, meer bepaald studies met een volledig leerplan van de hogere of lagere secundaire cyclus van het technisch-, kunst- of beroepsonderwijs, of een alternerende opleiding, of een getuigschrift heeft ontvangen voor het secundair onderwijs met beperkt leerplan;

2. De jonge werknemer moet aangeworven zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die aanvangt in oktober, november of december 2020. Voor een aanwerving in september geldt deze maatregel bijgevolg niet. 

3. Het maandelijks belastbare loon mag niet hoger zijn dan € 3.400

De vrijstelling geldt vanaf de maand van aanwerving (oktober, november of december) tot het einde van het kalenderjaar 2020. Vanaf 1 januari 2021 moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op de bezoldigingen. Tijdelijk zal de jongere dus een hoger nettoloon hebben en vanaf januari zal zijn loon dan ook dalen. 

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 20 december 2019 (via nieuwsbrief Partena Professional)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!